Strefa Freszmena

Strefa Freszmena


FAQ   /do góry/


• Jak będzie wyglądał egzamin z modułu 0? Jaki zakres treści będzie obowiązywał?

Egzamin będzie składał się z 120 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru sprawdzany komputerowo. Obejmował będzie następujące działy: anatomia, biofizyka, fizjologia, histologia i immunologia. Treści, które będą zawarte na egzaminie, obejmują podstawowe zagadnienia, aby przygotować uczestnika kursu do kolejnego etapu nauki, którym są moduły systemowe, np. Podstawy Medycyny A - ukł. nerwowy.

• Co w przypadku gdy student nie zda egzaminu w terminie II?

Zgodnie z Regulaminem Studiów, student, który nie zdał egzaminu lub studentowi, który nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu/modułu zintegrowanego, Dziekan wydaje decyzję o powtarzaniu niezaliczonego przedmiotu. Wyżej wymienioną decyzję Dziekan wydaje na wniosek studenta, złożony nie później niż 3 dni od daty otrzymania wyników.

• Czy przypadki kliniczne będą zawarte w pytaniach egzaminu modułu „0”?

Cechą charakterystyczną programu studiów na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest „wczesny kontakt z pacjentem”, w związku z tym terminologia medyczna i osadzenie treści tematycznych w środowisku klinicznym (w ograniczonym do poziomu uczącego się studenta) będzie miało miejsce już od modułu 0.

• Kiedy dostanę sylabusy i plany z modułu B i C?

Harmonogram zajęć udostępniony studentom jest ułożony na cały semestr zimowy 2017/2018. Informacje dotyczące sylabusów zostają umieszczone na stornie imul przed rozpoczęciem semestru, w którym to moduły będą realizowane.

• Czy moduły będą również w naukach klinicznych?

Modułowy Program Kształcenia dotyczy całego toku studiów, w związku z tym nauki kliniczne będą realizowane w postaci modułów (rozporządzenie wynikające z Ustawy).

• Czy obecność na wykładach jest obowiązkowa?

Zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu Studiów, uczestnictwo we wszystkich formach kształcenia wynikających z planów studiów jest obowiązkowe.

• Czy będzie staż kliniczny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, staż kliniczny jest zachowany.

• Czy będą terminy poprawkowe?

Na podstawie § 26 ust. 9 Regulaminu Studiów, w przypadku uzyskania na egzaminie lub zaliczenia z oceną oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu/modułu/modułu zintegrowanego. W przypadku ponownego uzyskania oceny niedostatecznej student może skorzystać z drugiego egzaminu poprawkowego.

• Czy będzie informacja zwrotna jak studenci napisali egzamin?

Regulamin Studiów dopuszcza możliwość publikacji wyników związanych z procesem kształcenia studenta w sposób uzgodniony pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami.